GEMEENTEBLADGewijzigd vastgesteld bestemmingsplan ‘Mill, Nachtegaalstraat ong.’

Bekendmaking voor Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid in Land van Cuijk

Geplaatst op Lokaalnieuwsmill.nl op: 10-02-2024

  1. Bekendmakingen Mill
  2. GEMEENTEBLADGewijzigd vastgesteld bestemmingsplan ‘Mill, Nachtegaalstraat ong.’

Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente

Burgemeester en wethouders van Land van Cuijk maken overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad op 1 februari 2024 het bestemmingsplan ‘Mill, Nachtegaalstraat ong.’ gewijzigd heeft vastgesteld. Voor een overzicht van de ambtshalve wijzigingen wordt verwezen naar de Nota van zienswijzen en wijzigingen die als bijlage bij het raadsbesluit tot vaststelling is gevoegd. Er is geen exploitatieplan vastgesteld, omdat het kostenverhaal is geregeld in een anterieure overeenkomst die is afgesloten met de initiatiefnemer.Waar ligt het plangebied?Het plangebied ligt in Mill aan de Nachtegaalstraat tussen nummers 26 en 36 en is kadastraal bekend als Mill, sectie F, nummer 4800.Wat is de inhoud van het plan?Het voornemen is om op het perceel een nieuwe vrijstaande woning te bouwen.Waar en wanneer kunt u de stukken inzien?U kunt het vastgesteld bestemmingsplan en de bijbehorende stukken gedurende zes weken inzien vanaf zaterdag 10 februari tot en met vrijdag 22 maart 2024. De stukken zijn in te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl. U kunt daarbij zoeken op het plannummer NL.IMRO.1982. BPMiNachtegaalong-VA01. Als u een uitgeprint exemplaar in wilt zien, dan kunt u een afspraak maken met de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, via telefoonnummer 0485-854000 of via email ro@landvancuijk.nl.Hoe kunt u reageren?Gedurende de termijn van ter inzage ligging kan tegen de besluiten beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. De mogelijkheid om beroep in te stellen bestaat voor:•degene die tijdig een zienswijze naar voren heeft gebracht of die kan aantonen daartoe redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest;•een ieder tegen de wijzigingen;•belanghebbenden.Hoe verloopt de procedure verder?Het bestemmingsplan treedt in werking op de dag na afloop van de beroepstermijn. Degene die beroep heeft ingesteld kan tevens een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningen rechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Aan zowel het indienen van een beroepschrift als een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend, wordt de inwerkingtreding van het bestemmingsplan opgeschort totdat op dat verzoek om voorlopige voorziening is beslist.

Unknown

 Lokaalnieuwsmill.nl Redactie

Lokaalnieuwsmill.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Mill. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.